یک اتفاق‌هایی می‌افتند تا به تو ثابت کنند یا شاید خودت به خودت ثابت کنی، ارزش داشته‌هایت چقدر است. چقدر برای به دست آوردنشان تلاش کرده‌ای و چقدر برای از دست‌ندادنشان از زرق و برق‌های زندگی می‌گذری. برای اینکه به تو‌ ثابت کنند یا شاید خودت به خودت ثابت کنی …