نوشتن هم شده از کارهای سخت مثل قبل ترها نیست که ذهنم روی یک موضوع جمع باشد و حول همان بنویسد پراکنده شده و مدام از این سودا به آن سودا شاید از روی محافظه کاری اش نمی خواهد روی یک دغدغه انقدر تمرکز کند که به تهش برسد و نهایتا از آن …